Privacybeleid

VOVB en Partners B.V., hierna 12Care, verwerkt in het kader van haar ICT-dienstverlening persoonsgegevens van cliënten van haar klanten, medewerkers, leveranciers, en bezoekers en gebruikers van haar websites en de Careweb applicatie.

12Care gaat zorgvuldig om met verwerking van persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Wij proberen zo helder mogelijk te beschrijven welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden we dat verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen. 12Care neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft allerlei passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die 12Care verwerkt in het kader van de diensten die 12Care aanbiedt.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

12Care, Maliebaan 127, 3581 CK te Utrecht.

Welke persoonsgegevens verwerkt 12Care?

12Care kan de volgende gegevens verwerken:

Gegevens die uw behandelaar in de Careweb applicatie verwerkt, zoals:

 • BSN nummer
 • naam
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • huisarts met adresgegevens
 • datum contact
 • aangevraagd onderzoek
 • reden van aanvraag
 • anamnestische gegevens
 • relevante medicatie
 • onderzoeksresultaten
 • advies aan de behandelend arts
 • verzekeringswijze, evt. verzekeraar en inschrijfnummer
 • bankrekeningnummer
 • gefactureerd bedrag
 • openstaand bedrag

Gegevens van 12Care gebruikers en verzekeraars, zoals:

 • naam gebruiker
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • namen van betrokken medewerkers
 • verzekeringswijze, evt. verzekeraar en inschrijfnummer
 • bankrekeningnummer

Gegevens van eigen medewerkers, ingehuurd personeel en sollicitanten, zoals:

 • BSN nummer
 • geslacht
 • burgerlijke staat
 • naam
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • telefoonnummer(s)
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • geboorteland
 • gegevens partner
 • gegevens kind(eren)
 • opleidingsgegevens/diploma’s
 • curriculum vitae
 • salarisgegevens
 • verklaring omtrent het gedrag
 • verzuim
 • functioneringsgesprekken

Gegevens van prospects zoals:

 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer

Cookies

De websites van 12Care maken gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om de websites beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de websites te verkrijgen. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan.

Cookiebeleid

Voor welk doel gebruikt 12Care persoonsgegevens?

Careweb applicatie
12Care verwerkt persoonsgegevens in de webapplicatie Careweb om ICT-oplossingen te kunnen leveren. Wij gebruiken deze persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een behandelplan, het versturen van een factuur en voor communicatiedoeleinden. Ook gebruiken wij de gegevens om aan informatieverzoeken te kunnen voldoen van uw medebehandelaar(s) als u daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

Inschakelen derden
12Care kan derde partijen als onderaannemer inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft 12Care de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

Verwerking van gegevens op websites en de applicatie Careweb
Wij verzamelen en gebruiken gegevens op onze websites en portalen in de eerste plaats om onze diensten te leveren en voor communicatiedoeleinden. Gegevens worden daarnaast gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten en websites.

Werkgeverschap
Invulling van vacatures, in-, door en uitstroom van medewerkers en ingehuurd personeel, uitvoering van HRM beleid.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden buiten 12Care, tenzij:

 • wij gegevens in kader van onze dienstverlening aan onze klanten moeten verstrekken.
 • wij uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken of wijzigen.
 • voor verwerking door ingeschakelde onderaannemers. Wij kunnen persoonsgegevens aan door ons ingehuurde partijen verstrekken om deze voor ons te verwerken, dit uitsluitend volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met deze privacyverklaring, schriftelijk afgesproken geheimhouding en beveiligingsmaatregelen.
 • wij aan wettelijke verplichtingen moeten voldoen. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten 12Care verstrekken als wij redelijkerwijs mogen aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens nodig zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving en om onze belangen, de veiligheid van 12Care medewerkers, onze klanten of het publiek in overeenstemming met de wet te beschermen.

Hoe lang bewaart 12Care uw gegevens?

12Care bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijn van gegevens kan verschillen en is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Inzage, bezwaar, correctie, overdracht en verwijdering van uw persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en een digitaal kopie overdracht van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of uw toestemming intrekken of wijzigen. 12Care hanteert voor dit doel een verwerkingsregister en een opt-in registratie.

Een verzoek tot inzage, bezwaar, correctie, verwijdering of overdracht van een kopie van uw gegevens kunt u doen door een brief te sturen of ons te e-mailen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan 12Care, Functionaris voor de gegevensbescherming, Maliebaan 127, 3581 CK Utrecht, Nederland of privacy@careweb.nl.

U ontvangt van ons binnen 4 weken een schriftelijk antwoord op uw verzoek. Wij zullen aan uw verzoek voor verwijdering voldoen tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen of omdat we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting waarbij we bepaalde gegevens niet mogen verwijderen.

Informatiebeveiliging

Wij nemen alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om 12Care, onze klanten en gegevens van cliënten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Hiervoor conformeert 12Care zich aan NEN7510, een normenkader voor informatiebeveiliging in de zorg. Tevens laat 12Care haar informatiebeveiliging periodiek door een onafhankelijke partij technisch en organisatorisch toetsen.

Als onverhoopt ondanks alle beveiligingsmaatregelen zich toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen voor uw privacy zal hebben, zullen wij u en de relevante autoriteiten zo snel mogelijk informeren over het incident.

Toepasselijkheid en wijzigingen

Deze privacyverklaring van 12Care is van toepassing op alle diensten, websites en portalen van 12Care. De meest actuele versie van deze privacyverklaring is altijd op onze website www.careweb.nl te vinden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u persoonlijk informeren over de veranderingen.